Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego  (dalej jako: „Usługodawca”, „Sklep Internetowy”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na produkty oferowane w naszym Sklepie Internetowym, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie pierwszego zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb, co nie nakłada na Państwa w tym zakresie żadnych stałych ani okresowych zobowiązań, chyba że wspólnie postanowiliśmy inaczej.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Sklepu Internetowego, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych mailowych lub pisemnych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień.

 

1 O nas

 

Właścicielem Sklepu Internetowego www.inter-kol.pl jest Interkol ul. Wałowa 37a 43-100 Tychy   NIP: 5492457741; REGON: 385435389

 

Adres korespondencyjny i punkt sprzedaży

 

ul. Wałowa 37 A

43-100 Tychy

2 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między nami ma przebieg według następującego schematu:

Składają Państwo zamówienie na produkt/y, które chcą kupić > 2) Po złożeniu zamówienia  niezwłocznie potwierdzamy jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmujemy zamówienie do realizacji.

2.W zamówieniu niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto.

4.W przypadku kupujących nie będących konsumentami zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

5.Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

3 PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty, a więc dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa.

2.Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o ewentualnych kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Państwa woli związania się umową sprzedaży.

4 KONTAKT Z NAMI

1.Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży.

2.W przypadku kupujących nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie zamówienia oraz umowy sprzedaży z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego zamówienia lub umowy sprzedaży.

5 SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1.Udostępniamy następujące sposoby płatności:

a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

c. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji

2.Termin płatności 

a. W przypadku wyboru przez Państwo płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

b. W przypadku wyboru przez Państwo płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, jesteście Państwo zobowiązani jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

6 SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY

1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Dostawa produktu do Państwa jest odpłatna. chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Państwo woli związania się umową sprzedaży.

Transport towarów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

7 PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są przez 24h na dobę poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej (rejestracja w sklepie nie jest obowiązkowa, także kupujący może nie podawać tych danych).

2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje e-mail, z potwierdzeniem dokonanego zakupu. W przypadku niedostępności towaru kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany mailowo bądź telefonicznie.

3. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie,  najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego  sumę pieniężną.

8 SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Mailowo na adres: biuro@inter-kol.pl

2. Poprzez nasz sklep internetowy 24h/7

3. Zamówienie powinno zawierać następujące dane:

 a) nazwę towaru,

 b) ilość zamawianych sztuk,

 c) formę płatności i wysyłki,

 d) dane osobowe i adresowe kupującego i osoby upoważnionej do odbioru przesyłki,

 e) adres e-mail kupującego, numer telefonu dla kontaktu z kurierem

Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą jego potwierdzenia przez Sklep.

9 Dostawa Towaru

1. Termin wysyłki podany jest w przybliżeniu na stronie sklepu. Przy zamówieniu większej ilość produktów czas realizacji uzależniony jest od produktu, którego kompletacja zajmie najwięcej czasu.

W wyjątkowych sytuacjach termin moze ulec wydłużeniu ze względu na dużą rotację towaru, o czym Państwo będą poinformowani mailowo bądź telefonicznie.

2. Towar wysyłamy pod adres, który został podany w formularzu zamówienia.

3. Zamówiony towar można również po wcześniejszym potwierdzeniu (mailowym, bądź telefonicznym) odebrać w siedzibie firmy.

 10 Czas realizacji zamówienia:

Czas realizacji zamówienia jest określony przy każdym produkcie. W wyjątkowych sytuacjach termin moze ulec wydłużeniu ze względu na dużą rotację towaru, o czym Państwo będą poinformowani mailowo bądź telefonicznie.

W przypadku Produktów na zamówienie: Status: na zamówienie (termin określi sprzedawca) 

Udostępniamy następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

a Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

b. Przesyłka paletowa.

c. Transport własny.

odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wałowa 37a, 43-100 Tychy  – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00

11 REKLAMACJA PRODUKTU

1.Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Jesteśmy obowiązani dostarczyć Państwu produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady produktu oraz Twoich uprawnień są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3.Reklamacje związane z umową sprzedaży mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@inter-kol.pl

lub pisemnie na adres: ul. Wałowa 37a 43-100 Tychy

4.Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.Produkty zamówione z odbiorem osobistym, opłacane w punkcie NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Z zastrzeżeniem 11 pkt. 1 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@inter-kol.pl lub pisemnie na adres: ul. Walowa 37 A 43-100 Tychy

Zwrot towaru prosimy kierować na nasz magazyn w Tychach:
Magazyn 
ul. Wałowa 37a, 43-100 Tychy

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Dokonamy  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego Państwo użyliście, chyba że wyraźnie zgodzą się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Państwa  z żadnymi kosztami. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy produkt od konsumenta, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumentów dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić nam produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru, chyba że zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Wałowa 37 A 43-100 Tychy

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Możesz skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

13 DANE OSOBOWE

Sklep internetowy przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

9.2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych klientów Sklepu zawarte są w Polityce prywatności, której treść znajdziesz w zakładce Polityka prywatności..

14 DANE OSOBOWE - RODO I COOCKIES

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest 

Właściciel Sklepu Internetowego www.inter-kol.pl Interkol ul. Wałowa 37a 43-100 Tychy   NIP: 5492457741; REGON: 385435389

zwany dalej Administratorem.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Wałowa 37A 43-100 Tychy  lub telefonując pod numer:508 153 680 lub na adres e-mail: biuro@inter-kol.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) - (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub w przypadku lub udzielona przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych tzw. newsletter lub stosowania przez nas marketingu bezpośredniego.  

Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

3. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:

posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),

zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących firmie

wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych),

Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.

4.Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, firmą kurierskim, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli m.in. tym które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Dane również są przekazywane do Ceneo.pl Sp. z o.o. w celu badania opinii po sprzedażowej w programie Zaufane Opinie, oraz Opineo Sp. z o.o. w celu badania opinii posprzedażowej.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje prawo:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pliki cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com.

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

 15 Odbiorcy danych


Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, firmą kurierskim, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli m.in. tym które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Dane również są przekazywane do Ceneo.pl Sp. z o.o. w celu badania opinii po sprzedażowej w programie Zaufane Opinie, oraz Opineo Sp. z o.o. w celu badania opinii posprzedażowej.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty.

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto klienta) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: uzupełnić

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych w stopce.

Zapraszamy do współpracy,

Interkol Piotr Kolonko | ul. Wałowa 37a | 43-100 Tychy | woj. śląskie | tel: 508 153 680| e-mail: biuro@inter-kol.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl